Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl

Efallai eich bod yn edrych ar y dudalen hon oherwydd eich bod yn meddwl am roi’r gorau i smygu neu eich bod newydd stopio. Da iawn chi am benderfynu rhoi’r gorau iddi. Os hoffech chi holi ynghylch mynd yn ddi-fwg, dyma’r adran sy’n gallu’ch helpu.

Os na chewch chi ateb i’ch cwestiwn neu os hoffech chi drefnu apwyntiad, cysylltwch â’r tîm Helpa Fi i Stopio ar
0800 085 2219 neu gofynnwch i ni eich ffonio’n ôl.

Mynychu Gwasanaethau Helpa Fi i Stopio

Mae ymchwil yn dangos mai’r ffordd orau i chi roi’r gorau i smygu yw gyda grŵp o smygwyr eraill sy’n eich galluogi i gael cymorth a chymhelliant ychwanegol ar eich taith ddi-fwg.

Rydym yn deall y gall mynychu grŵp fod yn frawychus i rai pobl. Fodd bynnag syniad cymorth grŵp yw y gallwch ddysgu o bobl eraill sy’n ceisio rhoi’r gorau i smygu. Byddwch yn darganfod sut mae pobl eraill yn delio â sefyllfaoedd lle mae awydd arnynt i smygu neu sefyllfaoedd sbarduno, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar sut i gael y gorau o’ch meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu drwyddedig.

Gallwch siarad cymaint neu gyn lleied ag yr hoffwch ac ni fydd angen i chi sefyll o flaen y grŵp. Bydd cyfle hefyd cyn ac ar ôl yr apwyntiad i siarad â’ch arbenigwr rhoi’r gorau i smygu yn gyfrinachol.

Yn bendant. Gall nifer o wasanaethau Helpa fi i Stopio gael gafael ar wasanaeth cyfieithu dros y ffôn a all gyfieithu dros 150 o ieithoedd. I ddod o hyd i’r gwasanaethau yn eich ardal leol cysylltwch â’r tîm Helpa Fi i Stopio i gael rhagor o wybodaeth.

Mae llawer o’r gwasanaethau ar gael yn Gymraeg. I ddod o hyd i’r gwasanaethau yn eich ardal leol cysylltwch â’r tîm Helpa fi i Stopio dwyieithog i gael rhagor o wybodaeth.

Pan fyddwch yn defnyddio gwasanaeth Helpa Fi i Stopio bydd eich arbenigwr rhoi’r gorau i smygu yn esbonio’r meddyginiaethau rhoi’r gorau i smygu trwyddedig gwahanol sydd ar gael. Byddant yn eich helpu i ddewis pa feddyginiaeth sydd orau i chi yn dibynnu ar lefel eich dibyniaeth, eich iechyd, eich ffordd o fyw a’r ffordd y mae’r meddyginiaethau yn gweithio.

Smygu a baban

Mae smygu yn ei gwneud yn anoddach i’ch baban gael yr ocsigen a’r maeth sydd ei angen arno. Gall hefyd roi straen ychwanegol ar galon eich baban ac effeithio ar ddatblygiad ei ysgyfaint. Os ydych yn feichiog ac yn smygu mae gennych risg uwch o gamesgor, gallech gael genedigaeth anodd ac mae perygl cael baban sydd â phwysau geni isel.

Bydd bwydo ar y fron yn rhoi dechrau da mewn bywyd i’ch baban. Os byddwch yn rhoi’r gorau i smygu, ni fyddwch yn trosglwyddo nicotin a gwenwynau eraill i fwg sigarét i’ch baban drwy eich llaeth o’r fron mwyach. Byddwch hefyd yn lleihau amlygiad eich baban i fwg tybaco a fydd yn helpu i ddiogelu iechyd eich baban. Ar ôl genedigaeth eich baban, mae smygu gan y naill riant neu’r llall yn cynyddu’r risg o gael syndrom marwolaeth sydyn babanod (marwolaeth yn y crud).

Sigaréts electronig

Nid yw e-sigaréts ar gael ar bresgripsiwn oherwydd nid ydynt yn drwyddedig fel meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae llawer o smygwyr yn eu defnyddio i’w helpu i roi’r gorau i smygu.

Bydd hyn yn dibynnu ar y gwasanaeth rydych yn penderfynu ei ddefnyddio. Gall y tîm Helpa Fi i Stopio ateb y cwestiwn hwn pan fyddwch yn dewis gwasanaeth.

Nid ydym yn argymell bod merched beichiog yn defnyddio e-sigaréts. Os hoffech roi’r gorau i smygu, mae gwasanaethau rhoi’r gorau i smygu’r GIG ar gael yn lleol, sy’n cynnig cymorth arbenigol a mynediad at feddyginiaethau rhoi’r gorau i smygu trwyddedig.

Fel arfer, mae e-sigaréts yn cynnwys nicotin. Mae’r defnydd o nicotin ymysg plant a phobl ifanc yn beryglus oherwydd gall achosi dibyniaeth a niweidio datblygiad ymennydd plentyn ifanc. Nid oes unrhyw fuddiannau i blant a phobl ifanc o ddefnyddio e-sigaréts. Er bod risgiau iechyd e-sigaréts yn sylweddol is na smygu sigaréts, nid ydynt heb risg. Os yw person ifanc yn smygu ac am gael cymorth i roi’r gorau iddi, mae gwasanaethau Helpa Fi i Stopio yn rhoi cymorth arbenigol a mynediad at feddyginiaethau rhoi’r gorau i smygu trwyddedig.

Os ydych chi’n smygwr ac nad ydych chi’n gallu neu ddim eisiau rhoi’r gorau iddi ar hyn o bryd, yna ystyriwch newid yn gyfan gwbl o smocio tybaco i ddefnyddio e-sigarets yn unig. Bydd newid i e-sigaret yn lleihau’r risgiau i’ch iechyd yn sylweddol o gymharu â dal ati i smygu. Ond nid dyma’r cyngor i ferched beichiog. Mi ddylen nhw ystyried defnyddio cynnyrch trwyddedig sy’n cymryd lle nicotîn.